Worker's Resort

Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử “Worker’s Resort” (sau đây được gọi là “trang thông tin này”) do Công ty cổ phần Frontier Consulting (sau đây được gọi là “công ty chúng tôi”) quản lý, quý khách đã xác nhận đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

1. Quyền tác giả
Quyền tác giả, đặc quyền sáng chế, thương quyền và tất cả những tài sản trí tuệ khác liên quan đến văn bản, hình ảnh, bản vẽ, hình minh họa đăng trên trang thông tin này và các nội dung bao gồm email công ty chúng tôi đã gửi đi thuộc quyền sở hữu của công ty chúng tôi.
Nghiêm cấm tất cả những hành vi sử dụng, tái bản, sao chép, mua bán những nội dung đăng tải trên trang thông tin này.
2.Chính sách liên kết
Người sử dụng được tự do dẫn link liên kết đến trang thông tin này, tuy nhiên chúng tôi sẽ từ chối việc dẫn link liên kết từ những trang thông tin có thể gây ảnh hưởng đến tính xác thực của những thông tin công ty chúng tôi đã đăng tải trong trang thông tin này. Nghiêm cấm chèn khung nội tuyến inframe và dẫn link liên kết trực tiếp đến các hình ảnh.
Ngoài ra, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ khiếu nại hay yêu cầu bồi thường nào từ bên thứ ba liên quan đến nguồn link.
3.Điều khoản miễn trách nhiệm
Tại trang thông tin này, chúng tôi cố gắng đăng tải những thông tin xác thực và mới nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo về độ tin cậy của các nguồn thông tin. Do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào (như sự cố phần cứng, phần mềm, máy tính nhiễm virus, mất dữ liệu v.v…) gây nên từ việc sử dụng hay việc không thể sử dụng nội dung đăng tải trên trang thông tin này, cũng như bất cứ tổn thất nào gây nên từ những sự cố xảy ra giữa các khách hàng hay giữa khách hàng với bên thứ ba.
Ngoài ra, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp email và yêu cầu tài liệu từ quý khách hàng không được gửi đến chúng tôi do sự cố lỗi mạng.
Các điều khoản trong điều khoản sử dụng này không áp dụng đối với những nội dung và dịch vụ của các trang thông tin điện tử khác được dẫn link liên kết tại trang thông tin này hay trong email định kỳ của chúng tôi. Vì nội dung, dịch vụ và việc bảo mật thông tin cá nhân tại các trang thông tin điện tử khác không nằm trong phạm vi quản lý của công ty chúng tôi, nên công ty chúng tôi được miễn trách nhiệm với điều nêu trên.
4.Nội dung và dịch vụ trang thông tin này cung cấp
Chúng tôi có thể quyết định sửa đổi thông tin hay ngừng dịch vụ cung cấp tại trang thông tin này mà không cần thông báo đến quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc sửa đổi thông tin hay ngừng dịch vụ.
5.Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Việc sử dụng thông tin cá nhân tuân theo “Chính sách quyền riêng tư” do công ty chúng tôi quy định.
Xin vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư để biết thêm chi tiết.